Algemene verkoopsvoorwaarden van BEMOOV-fietsen

ART 1- INTRODUCTIE

BEMOOV is de handelsnaam van het bedrijf Roll&Co srl, dat de website www.bemoovbikes.be en elke andere gerelateerde site exploiteert.

Al onze verkopen zijn onderhevig aan onze algemene voorwaarden.

Elke koper die via onze distributiekanalen een bestelling plaatst, aanvaardt deze voorwaarden, zonder beperking of voorbehoud.

ART 2- DE BESTELOVEREENKOMST

De koper heeft de mogelijkheid om zijn bestellingen via onze website te plaatsen.

De bestelling op onze website wordt pas aanvaard als de koper zich correct heeft geïdentificeerd.

Dankzij onze databank kent de koper de essentiële kenmerken van het product dat hij wil bestellen.

De foto's en technische fiches van de producten zijn niet contractueel en verbinden ons bedrijf op geen enkele manier.

Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Zodra de koper zijn bestelling heeft geplaatst, gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud over de prijs, het product, de garantievoorwaarden, de leveringsvoorwaarden, enz.

Alle contractuele gegevens worden opgeslagen op de servers van BEMOOV. De koper kan deze gegevens raadplegen door in te loggen met zijn toegangscodes, op voorwaarde dat hij een account heeft aangemaakt.

ART 3 - PRIJS

De prijzen die gelden zijn de prijzen die overeengekomen zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Op heel de website staan deze prijzen vermeld inclusief btw, volgens de btw-tarieven die gelden in de landen van de Europese Economische Ruimte.

De prijs van het transport is niet in de prijs van het product inbegrepen, maar wordt bij deze prijs opgeteld en duidelijk aan de koper meegedeeld bij zijn online bestelling. De koper kiest de meest geschikte uit de voorgestelde lijst, indien die er is.

ART 4 - BETALING

Wanneer u uw bestelling bevestigt, kunt u kiezen uit verschillende online betaalmethodes. Deze zijn allemaal volledig beveiligd en gecodeerd door MultiSafePay, waarbij geen gegevens via onze site worden doorgegeven.

Tenzij wij u anders adviseren, dienen alle gekochte producten vóór verzending volledig te worden betaald.

ART 5 - LEVERING

De pakketten worden opgeslagen in ons magazijn in België en worden elke dag verzonden binnen Europa.

De leveringstermijn gaat in op de eerste werkdag nadat de bestelling is gevalideerd en bedraagt twee werkdagen voor de Benelux en vier werkdagen voor Frankrijk, met uitzondering van Corsica.  Deze levertijden zijn indicatief en kunnen variëren tijdens periodes van grote vervoersdrukte, zoals feestdagen, solden, vakanties, stakingen, enz.

Alle pakketten die ons magazijn verlaten zijn in goede staat en zijn vooraf gecontroleerd.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij ontvangst van het pakket aan de bezorger te laten weten of het pakket beschadigd is. Elke klacht over de levering van het (de) product(en) moet vergezeld zijn van ondersteunende foto's en moet per e-mail verstuurd worden aan onze klantendienst via onze website www.bemoovbikes.be, of per aangetekende zending opgestuurd worden naar BEMOOV, 15 Rue des Phlox, 5100 Naninne, België, binnen de 48 uur na levering. Indien er na deze termijn geen schriftelijke klacht is ontvangen, wordt de levering geacht definitief te zijn aanvaard. 

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor eventuele vertragingen of vernieling van het materiaal tijdens het transport. 

Eventuele klachten over de inhoud van onze facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden via onze website www.bemoovbikes.be. Na deze termijn en zonder enige klacht zullen de voorwaarden die in onze facturen opgenomen staan - zij het algemeen of specifiek - als definitief aanvaard worden beschouwd.

ART 6 - HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN VAN GOEDEREN

Alle producten die via onze website of onze catalogus zijn gekocht kunnen binnen veertien (14) dagen na de goederenontvangst, zoals bevestigd door onze bezorger, worden geretourneerd. De producten kunnen worden omgeruild of terugbetaald.

Deze termijn gaat in op de dag na de levering van de bestelling. 

De retourzending van het product is voor rekening van de koper, tenzij de verzendfout te wijten was aan onze service. In dat geval nemen wij alle kosten van retourzending en herverzending van het bestelde product op ons.

De koper die een pakket wenst terug te sturen moet inloggen op onze website www.bemoovbikes.be en de procedure volgen voor de aanvraag van een retourzending of een omruiling.

Het product moet in een nieuwe staat teruggestuurd worden en mag niet beschadigd zijn, tekenen van slijtage vertonen of vuil zijn.  De koper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en/of de kwaliteitsvermindering van het product die hij heeft veroorzaakt.

Zodra het product is teruggezonden en de staat ervan door onze dienst is geverifieerd, zal de terugbetaling plaatsvinden binnen de tien (10) werkdagen. Hiervoor wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt als dat van de koper bij zijn online aankoop.

Art 7 - Garantie

De producten zijn onderworpen aan een wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar, enkel geldig voor de oorspronkelijke koper van de fiets en dit over de hele wereld. 

Wat onder deze garantie valt: 

Voor het kader, de vork, de onderdelen en de accessoires van elke nieuwe fiets voorziet BEMOOV voorziet een garantie van 2 jaar vanaf de datum van de oorspronkelijk aankoop. 

Wat buiten de garantie valt:

  • Alle schade die het gevolg is van normale slijtage van de fiets en de accessoires, inclusief de gevolgen van normale materiaalmoeheid. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de fiets voor elke rit na te kijken en versleten onderdelen te vervangen. 
  •  Alle schade, mankementen of verlies veroorzaakt door misbruik, verwaarlozing, onjuiste herstelling, verkeerd onderhoud, een aanpassing, een bewerking, het niet opvolgen van instructies of waarschuwingen in deze handleiding, een ongeluk of ander abnormaal, buitensporig of oneigenlijk gebruik, inclusief stunts, sprongen, afdalingen, trial, rijden met zware lasten of elke andere manier waarvoor de fiets niet ontworpen is.
  • Elke beschadiging of elk mankement aan de oppervlaktelaag, de esthetiek of het uitzicht van het product, die niet aanwezig was op het moment van de levering, alsook elke beschadiging of elk voorval veroorzaakt tijdens wedstrijden of competitieve evenementen.

Uiterste garantiedatum:

BEMOOV is in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele of indirecte schade aan de producten, noch voor de bijhorende kosten.

De aansprakelijkheid van BEMOOV is uitdrukkelijk beperkt tot de herstelling of de vervanging van niet-conforme artikelen of, indien BEMOOV dit verkiest, tot terugbetaling van de aankoopprijs van het defecte product.

In geval van een garantieclaim moet de koper contact opnemen met onze klantendienst via onze website www.bemoovbikes.be en de aangegeven procedure volgen.

Zodra we het product in onze magazijnen hebben ontvangen en onze klantendienst het gebrek heeft vastgesteld, zal het door onze dienst hersteld worden of door een gelijkwaardig product worden vervangen.

De termijn voor herstelling en retourzending kan variëren naar gelang de tijd die nodig is om de onderdelen te verkrijgen en naar gelang de vervoersomstandigheden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen die hierdoor worden veroorzaakt.

Art - 8 AANSPRAKELIJKHEID

We zijn verplicht ons in te spannen naar beste vermogen voor de bestelling, de levering of andere processen. Wij zijn niet aansprakelijk voor internetproblemen zoals netwerkonderbrekingen of computeraanvallen, natuurrampen, overmacht of andere gebeurtenissen die buiten onze controle liggen.

De bestellingen worden verzonden door de bezorgdienst die aan u wordt voorgesteld en we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging hiervan.

Het risico met betrekking tot het product gaat op u over vanaf het moment dat het betreffende product word geleverd. Wij zijn vanaf dat moment dus niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het product.

Art - 9 GEGEVENSBESCHERMING

De bestelgegevens en de bestelinformatie van de koper worden opgeslagen op de server(s) van BEMOOV in België. Ze zijn te allen tijde beschikbaar voor de koper die zich met zijn authenticatiegegevens op zijn account aanmeldt.

Voor meer informatie, zie onze pagina over de bescherming van persoonsgegevens, die integraal deel uitmaakt van onze algemene voorwaarden.

Art – 10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De onderhavige voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds BEMOOV (Roll&Co srl) 15 Rue des Phlox, 5100 Naninne, België, btw-nummer BE0743.808.866 met website www.bemoov-bikes.com, en elke andere verwante website, en anderzijds de Koper.

Alle voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving.

In het kader van de buitengerechtelijke geschillenbeslechting in België is de Consumentenombudsdienst van de federale overheid bevoegd voor de ontvangst van elk verzoek tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Deze dienst zal het verzoek zelf afhandelen of het doorgeven aan de bevoegde instantie. U kan de Consumentenombudsdienst contacteren via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

In geval van een grensoverschrijdend geschil kan u een beroep doen op het platform 'Online Dispute Resolution' van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr. 

In geval van een juridisch geschil is de Belgische wet van toepassing, en enkel de rechtbanken van Namen in België zijn bevoegd.