Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Laatste update 7 oktober 2021. Door gebruik te maken van sommige van onze diensten, door een overeenkomst met ons te sluiten en/of door onze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in zonder voorbehoud gebonden te zijn aan ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Introduction

Als klant of bezoeker van onze website willen wij u informeren, uw rechten respecteren en u de mogelijkheid te bieden om na te gaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, in overeenstemming met de GDPR2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de 'GDPR' genoemd).

Het doel van het Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna het 'Privacybeleid' of de 'Policy' genoemd) is derhalve alle betrokken personen (hierna 'u' of 'uw' genoemd) te informeren over de wijze waarop BEMOOV (hierna 'wij' of 'ons/onze' genoemd) persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van haar activiteiten en over de middelen die de betrokken natuurlijke personen ter beschikking hebben om dit gebruik te controleren.

1. Toepassingsgebied van dit privacybeleid

Het begrip persoonsgegevens (hierna 'Persoonsgegevens' of 'Gegevens' genoemd) verwijst naar alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is 'identificeerbaar' wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor die persoon.

Om misverstanden te voorkomen, is dit Privacybeleid alleen van toepassing in het kader van onze relaties met natuurlijke personen. 

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is BEMOOV, handelsnaam Roll&Co srl, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 15 Rue des Phlox, 5100 Naninne - België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW (BE)07453.808.866 RPM Namur en te contacteren via de website www.bemoov-bikes.com of via e-mail op contact@bemoovbikes.be.

3. Wie wordt door dit privacybeleid beschermd?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de Persoonsgegevens die wij in het kader van onze diensten verwerken en dit van de bezoekers van onze website www.bemoov-bikes.com (hierna de 'Website' genoemd) en aanverwante sites.

4. Wat verstaan wij onder 'de verwerking van Persoonsgegevens'?

Onder 'verwerking van Persoonsgegevens' verstaan wij elke verwerking van gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden als natuurlijke persoon, namelijk:

 1. Uw voornaam en naam
 2. Uw adres voor de levering en/of de facturering van uw bestellingen van artikelen die door BEMOOV verkocht werden
 3. Uw telefoonnummer
 4. Uw e-mailadres
 5. Uw IP-adres, de naam van de cookies die in uw browser zijn opgeslagen en de veiligheidsinformatie van uw gebruikersaccount (met dien verstande dat wij uw wachtwoord niet kennen). 

Onder 'verwerking' verstaan wij het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, archiveren, wissen of definitief vernietigen van deze gegevens.

5. Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

5.1. DE PERSOONSGEGEVENS DIE U MET ONS DEELT

Wij verzamelen de Gegevens die u ons verstrekt in het kader van onze activiteiten: gegevens die u ons bezorgt bij gebruik van of inschrijving op onze Diensten, het plaatsen van een bestelling, het abonneren op een nieuwsbrief, het verzenden van een contactformulier, het aanmaken van een gebruikersaccount of gewoon vrijwillig. Dit kan telefonisch, schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mail stuurt).

5.2. PERSOONSGEGEVENS VAN NIET-KLANTEN

Via verschillende kanalen, bijvoorbeeld wedstrijden, promoties/acties, onze website of sociale netwerken, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) geen klant zijn om hen het meest relevante aanbod van onze diensten voor te leggen. Deze gegevens worden door derden (voor ons) verzameld. Wij garanderen u het recht op informatie en leggen dit - voor zover mogelijk - met uw eventuele wettelijk vereiste toestemming contractueel met hen vast.

6. Voor welke doeleinden gebruiken wij deze Persoonsgegevens?

6.1. PROPORTIONELE VERWERKING

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende soorten doeleinden. Wij verwerken alleen de gegevens die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken. Daarom gebruiken wij de Persoonsgegevens alleen wanneer dat nodig is:

 1. bij de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze diensten;
 2. om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten waaraan wij onderworpen zijn; en/of
 3. om onze rechtmatige belangen te verdedigen, waarbij wij deze belangen altijd afwegen tegenover uw privacy, in het bijzonder als u minderjarig bent.

Indien de verwerking van uw Persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor een van deze drie doeleinden, zullen wij altijd uw toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. 

6.2. ONZE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Meer concreet verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. de uitvoering en het beheer van contracten met klanten, d.w.z. de bijhorende administratie, met inbegrip van de boekhouding en de belastingen, het beheer van bestellingen, de opvolging van contracten en facturering, het beantwoorden van vragen van de klant (met inbegrip van vragen die via het online contactformulier werden gesteld);

2. het verrichten van onderzoek, het opmaken van statistieken, het onderhoud en de voortdurende verbetering van onze producten, diensten en Website, evenals de personalisering, het aanmaken van een gebruikersprofiel, het optimaliseren van algemene, commerciële en marketingstrategieën, met inbegrip van het aanmaken en het beheren van gebruikersaccounts, getrouwheidsprogramma's, gerichte promoties, en andere;

3. het navigeren, de bruikbaarheid en de optimalisering van de Website, de functionaliteit ervan en de voorziene ruimte voor accounteigenaars;

4. direct marketing, zoals het gericht of niet-gericht verzenden van advertenties, nieuwsbrieven en informatie, uitnodigingen, via elektronische weg, sms, sociale netwerken en/of via de post, zowel over aanbiedingen, promoties en/of activiteiten van de onderneming, en dit met uw toestemming en/of in het legitieme belang van de Onderneming om haar diensten te promoten bij haar klanten;

5. de beveiliging van onze producten, diensten, website en andere toepassingen;

6. de naleving van alle wetgeving die op onze onderneming van toepassing is.

7. Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?

7.1. ONZE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens en uw privacy te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, beschadiging, accidentele, ongeoorloofde of enige andere verwerking van Persoonsgegevens.

Onze medewerkers zijn opgeleid om op een correcte manier met vertrouwelijke informatie om te gaan. Daarnaast nemen wij verschillende technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang en gebruik, verlies of diefstal, waaronder: wachtwoordbeveiliging, software voor het coderen van harde schijven, firewall, antivirussoftware, inbraak- en anomaliedetectie en toegangscontrole voor onze werknemers. In geval van een datalek met nadelige gevolgen voor uw Persoonsgegevens, wordt u als klant persoonlijk op de hoogte gebracht zoals de wet dit voorziet.

De software voor gegevensbeheer en -opslag wordt voortdurend bijgewerkt.

Het aantal BEMOOV-medewerkers dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en onze medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd. Ze hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonsgegevens voor zover ze die nodig hebben om hun taken correct uit te voeren.

7.2. WAAR UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op computerservers die zich op onze hoofdzetel bevinden en op de hosting van de BEMOOV-websites, in België voor de e-commerce site (Combell - datacenter in Brussel).

8. Op welke rechtsgrondslag verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens?

De Persoonsgegevens worden verzameld met uw toestemming en voor de uitvoering van de contractuele overeenkomst die wij met u aangaan of, indien van toepassing, op basis van de toestemming die is gegeven door iemand die een of meerdere formulieren op de Website heeft ingevuld.

Wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor deze contractuele uitvoering, is deze gebaseerd op de legitieme, zakelijke belangen van BEMOOV, met name het informeren en opvolgen van uw bestanden, het beheren en voorkomen van fraude, het waarborgen van een efficiënte uitvoering van onze contracten, het verlenen van onze Diensten en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het identificeren van manieren waarop we de dienstverlening aan onze klanten kunnen verbeteren en het beschermen van onze commerciële, financiële en economische belangen.

9. Verkopen wij uw Gegevens aan derden of geven wij uw Gegevens door?

9.1. GEGEVENSOVERDRACHT

Wij verkopen geen Persoonsgegevens aan derden. Wij geven ze ook niet door aan derden, behalve (indien):

 1. Dit noodzakelijk is om een goede dienstverlening van BEMOOV te garanderen. Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden die in naam en voor rekening van BEMOOV gegevens verwerken (zoals een databasebeheerder, een reclamebureau, of een andere dienstverlener), aan partijen die betrokken zijn bij uw overeenkomst (zoals leveranciers, onderaannemers in het kader van de dienstverlening), enz.  Uw Gegevens worden uitsluitend doorgegeven om de doelstelling(en) van BEMOOV te realiseren. Deze Gegevens worden doorgegeven aan derden, uitsluitend met het oog op de uitvoering van de opdracht die door BEMOOV aan hen werd gedelegeerd.
 2. Daartoe een wettelijke verplichting bestaat, onder meer in het kader van de strijd tegen witwaspraktijken.
 3. Er een gerechtvaardigd belang is voor BEMOOV of de betreffende derde partij.
 4. Uw belangen of uw rechten en fundamentele vrijheden zwaarder doorwegen. U zult hierover te allen tijde op transparante wijze worden geïnformeerd (behalve in het geval van wettelijke uitzonderingen). Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan partners, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waarmee wij samenwerken in het kader van een specifieke actie.

9.2. INTERNATIONALE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Indien Persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er door middel van contractuele of andere maatregelen voor dat deze gegevens een passend beschermingsniveau krijgen, vergelijkbaar met het beschermingsniveau dat zij in de Europese Unie zouden krijgen op grond van de Europese wetgeving.

10. Veiligheidsmaatregelen in geval van onderaanneming

Wanneer een Gegevensverwerking namens ons moet uitgevoerd worden, doet BEMOOV alleen een beroep op onderaannemers die kunnen aantonen dat ze passende technische en organisatorische maatregelen toepassen, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van ons Beleid en de bescherming van uw rechten garandeert.

11. Hoe bepaalt u welke Persoonsgegevens wij mogen gebruiken voor algemene informatiedoeleinden en hoe?

11.1. PRIVACY-INSTELLINGEN VAN BEMOOV

U kunt de privacy-instellingen van uw Persoonsgegevens aanpassen via uw persoonlijke gebruikersaccount op onze Website of door contact met ons op te nemen.

Indien u technisch gezien de mogelijkheid heeft om te bepalen voor welke doeleinden wij uw Gegevens mogen verzamelen en verwerken, willen wij, om elk misverstand te vermijden, preciseren dat deze beperking desalniettemin moet afgewogen worden tegen onze wettelijke verplichtingen en de noodzaak om de diensten van BEMOOV te kunnen uitvoeren.

11.2. ZICH UITSCHRIJVEN VOOR MARKETINGCOMMUNICATIE

Indien u geen enkele vorm van commerciële ommunicatie (meer) wenst te ontvangen, heeft u het recht om u te allen tijde, zonder reden, geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen het gebruik door BEMOOV van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Het volstaat om hiervoor contact met ons op te nemen:

 1. Hetzij online, via uw gebruikersaccount, of onderaan de commerciële mededelingen die u ontvangt, door te klikken op de link 'zich uitschrijven' en/of door uw 'voorkeuren' te wijzigen;
 2. Hetzij per e-mail naar het adres contact@bemoovbikes.be

Opgelet: het feit dat u deze communicatie niet langer van ons wenst te ontvangen, doet geen afbreuk aan ons recht om elektronisch contact met u op te nemen in het kader van onze dienstverlening of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

12. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij mogen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld. De bewaringstermijn kan dus verschillen al naargelang het doel:

 1. Naleving van onze wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw factuurgegevens maximaal 7 jaar te bewaren;
 2. Wettelijke noodzaak: om bepaalde gegevens te bewaren (waaronder uw contract, uw facturen en bijhorende correspondentie over klachten) als bewijs in geval van geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van de BEMOOV-diensten.

De toegang tot deze gearchiveerde gegevens is echter zeer beperkt.

Aan het einde van deze bewaringstermijnen worden de Persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

13. Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

13.1. OVERZICHT VAN UW PRIVACYRECHTEN

UW RECHT OP INZAGE

U heeft het recht om ons op elk moment te vragen of wij u Persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij ze verwerken, om ze in te zien en om meer informatie te ontvangen over:

 1. de doeleinden waarvoor wij ze verwerken;
 2. de desbetreffende categorieën van persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of de categorieën van ontvangers (met inbegrip van ontvangers in derde landen);
 4. indien mogelijk, de bewaringstermijn of, indien niet mogelijk, de criteria voor het bepalen van de bewaringstermijn;
 5. het bestaan van uw privacyrechten;
 6. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichtautoriteit;
 7. de informatie die wij hebben over de gegevensbron indien wij de persoonsgegevens van een derde verkrijgen; en
 8. het bestaan van een automatisch besluitvormingsproces.

U heeft ook het recht om een gratis kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen, in een begrijpelijke vorm.

UW RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS TE CORRIGEREN

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ontoereikende of verouderde Persoonsgegevens onmiddellijk te laten corrigeren, hetzij online via uw gebruikersaccount door zelf de nodige wijzigingen aan te brengen, hetzij door rechtstreeks met ons contact op te nemen via het volgende e-mailadres: contact@bemoovbikes.be.

Om uw gegevens actueel te houden, verzoeken wij u ons in ieder geval op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen, zoals een verhuizing, een wijziging van uw e-mailadres of van uw identiteitskaart.

UW RECHT OM GEGEVENS TE WISSEN (HET 'RECHT OM TE WORDEN VERGETEN')

In de volgende gevallen heeft u het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen/verwijderen:

 1. uw Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden door BEMOOV;
 2. u trekt uw toestemming voor de verwerking in en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de kant van BEMOOV;
 3. u maakt op geldige wijzige gebruik van uw recht om bezwaar te maken en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de kant van BEMOOV die zwaarder doorweegt;
 4. uw Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. uw Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 6. uw Persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

Wij wijzen u erop dat wij niet altijd alle gevraagde Persoonsgegevens kunnen wissen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering om omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Op uw vraag zullen wij u hierover meer informatie bezorgen.

UW RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te laten beperken indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 1. u betwist de juistheid van de Persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt dan beperkt gedurende een periode waarin BEMOOV de juistheid van de Gegevens kan verifiëren;
 2. de verwerking van uw Gegevens is onwettig: in plaats van uw Gegevens te laten verwijderen, verzoekt u om ze te beperken;
 3. BEMOOV heeft uw gegevens niet langer nodig voor de oorspronkelijke doeleinden, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen: in plaats van uw Gegevens te laten wissen, wordt het gebruik ervan beperkt tot de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 4. zolang er geen besluit is genomen over de uitoefening om u te verzetten tegen de verwerking, verzoekt u om het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken.

UW RECHT OP DE OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens 'terug te krijgen', bijvoorbeeld om gemakkelijk van leverancier te veranderen. Dit is alleen mogelijk voor Persoonsgegevens die u zelf aan BEMOOV heeft verstrekt op basis van een machtiging of dienst die aan BEMOOV werd toevertrouwd. In alle andere gevallen beschikt u dus niet over dit recht (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting)

Aan dit recht zijn twee aspecten verbonden:

 1. u kunt de betreffende Persoonsgegevens bij BEMOOV opvragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat; en
 2. u kunt BEMOOV verzoeken om de betreffende Persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. In dat verband bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid en de veiligheid van het (e-mail)adres dat u opgeeft voor de overdracht. BEMOOV heeft het recht om uw verzoek te weigeren als de overdracht technisch gezien onmogelijk is.

UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht, op grond van uw specifieke situatie, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer de verwerking in het belang is van BEMOOV of in het algemeen belang. BEMOOV zal de verwerking van uw Persoonsgegevens opschorten, behalve als BEMOOV dwingende gegronde redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de uwe of behalve als de verwerking van de Persoonsgegevens verband houdt met de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een vordering bij een rechtbank).

UW RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijd intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerkingen die aan de intrekking voorafgingen.

13.2. IN DE PRAKTIJK

HOE KAN IK MIJN PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN?

U kunt ons een e-mail sturen via contact@bemoovbikes.be.

 Om uw toegangsrecht uit te oefenen en onrechtmatige publicatie van uw Persoonsgegevens te vermijden, moeten wij uw identiteit verifiëren. In geval van twijfel of onnauwkeurigheid zullen wij u eerst om aanvullende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart).

ZIJN HIER KOSTEN AAN VERBONDEN?

U kunt uw privacyrechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek duidelijk ongegerond of overdreven is, met name door het repetitieve karakter ervan. In dat geval hebben wij het recht en de keuze - in overeenstemming met de privacywetgeving - om (i) u een redelijke vergoeding aan te rekenen (rekening houdend met administratieve kosten voor het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en de kosten om de gevraagde actie uit te voeren), of (ii) uw verzoek te weigeren.

IN WELKE VORM ZAL IK EEN ANTWOORD ONTVANGEN?

Als u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk ook elektronisch verzonden, tenzij u dit in uw verzoek anders hebt aangegeven. In ieder geval zullen wij u een beknopt, transparant, begrijpelijk en toegankelijk antwoord bezorgen.

WANNEER ZAL IK EEN ANTWOORD ONTVANGEN?

Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Indien de termijn wordt verlengd, laten wij u dit binnen een maand na ontvangst van het verzoek weten.

WAT KAN IK DOEN ALS BEMOOV GEEN GEVOLG GEEFT AAN MIJN VERZOEK?

Wij zullen u in ons antwoord altijd informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichtautoriteit en om beroep aan te tekenen.

14. Vragen stellen aan BEMOOV

Voor meer informatie over dit Privacybeleid of indien u een klacht heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de website www.bemoov-bikes.com of via e-mail op het adres contact@bemoovbikes.be

15. Blijf op de hoogte van aanpassingen

BEMOOV kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van marktontwikkelingen en nieuwe verwerkingsactiviteiten van BEMOOV.

In dergelijke gevallen zullen wij u spontaan op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in dit Beleid en/of (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

16. Toezichtautoriteit

Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Loading...